اجاره ماشین در کیش   07644458600 - 09128886065

اجاره ماشین در کیش | تا۶۰٪ تخفیف اجاره خودرو در کیش | رنت ماشین در کیش

 

اجاره آئودی در کیش

🚗 اجاره آئودی کروک در کیش
💵قیمت هر 24 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره شورولت ایمپالا در کیش

🚗 اجاره شورولت ایمپالا در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 3,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره جیپ رنگلر در کیش

🚗 اجاره جیپ رنگلر در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو:07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره بنز SLK در کیش

🚗 اجاره بنز SLK در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره بنز SLC در کیش

🚗 اجاره بنز SLC در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره مازراتی گیبلی در کیش

🚗 اجاره مازراتی گیبلی در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 15,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره جگوار F-Type در کیش

🚗 اجاره جگوار F-Type در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 20,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره Mini Cooper در کیش

🚗 اجاره Mini Cooper در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 6,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره رنجرور ایوک در کیش

🚗 اجاره رنجرور ایوک در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره ‌‌BMW سری ۷ در کیش

🚗 اجاره ‌‌BMW سری ۷ در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 15,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره ایکس تریل در کیش

🚗 اجاره ایکس تریل در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 2,500.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره اینفینیتی در کیش

🚗 اجاره اینفینیتی در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 3,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره مازراتی لوانته در کیش

🚗 اجاره مازراتی لوانته در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 20,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره جگوار در کیش

🚗 اجاره جگوار در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره بنز CLS در کیش

🚗 اجاره بنز CLS در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

 width= 

🚗 اجاره نیسان پاترول در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره لندکروز در کیش

🚗 اجاره لندکروز در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره تویوتا سکویا در کیش

🚗 اجاره تویوتا سکویا در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره پرادو درکیش

🚗 اجاره پرادو در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 3,500.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره لگسوس LX درکیش

🚗 اجاره لگسوس LX در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 15,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره کادیلاک اسکلید در کیش

🚗 اجاره کادیلاک اسکلید در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 16,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره پورشه باکستر درکیش 

🚗 اجاره پورشه باکستر در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 15,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره استون مارتین در کیش

🚗 اجاره استون مارتین در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 20,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره BMW 740 در کیش

🚗 اجاره BMW 740 در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره مینی کوپر در کیش 

🚗 اجاره مینی کوپر در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 5,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره اسپرتیج درکیش

🚗 اجاره اسپرتیج در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 1,900.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره داستر در کیش

🚗 اجاره داستر در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 1,200.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

 width= 

🚗 اجاره BMW X6 در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره bmw درکیش

🚗 اجاره دوج دورانگو در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 5,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره پاجرو در کیش

🚗 اجاره پاجرو در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 3,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره کروت درکیش 

🚗 اجاره لامبورگینی در کیش

💵قیمت هر 1 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره bmw درکیش

🚗 اجاره مازراتی در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 15,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره نیسان Z در کیش

🚗 اجاره نیسان Z در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 5,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره هامر درکیش 

🚗 اجاره هامر در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 5,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره بنز GLA درکیش

🚗 اجاره بنز GLA در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره بنز SLK در کیش

🚗 اجاره بنز SLK در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 10,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره کروت درکیش 

🚗 اجاره کروت در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 15,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 30.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره bmw درکیش

🚗 اجاره BMW Z4 در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 5,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موستانگ کروک در کیش

🚗 اجاره موستانگ کروک در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 4,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

 اجاره ماشین کروک در کیش کامارو

🚗 اجاره کامارو کروک در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 4,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره کامارو در کیش

🚗 اجاره کامارو کوپه در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 3,800.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موستانگ در کیش

🚗 اجاره موستانگ کوپه در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 3,800.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره FJ کروز در کیش

🚗 اجاره FJ کروز در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 4,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره کرایه سانتافه در کیش

🚗 کرایه سانتافه در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 2,200.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره دوج دورانگو در کیش

🚗 اجاره دوج دورانگو در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 3,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 15.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره ماشین رنجرور در کیش

🚗 اجاره ماشین رنجرور در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 7,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره خودرو کادیلاک در کیش

🚗 کرایه خودرو کادیلاک SRX در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 5,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره تاهو در کیش

🚗 اجاره تاهو در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 5,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره نیسان جوک در کیش

🚗 اجاره نیسان جوک در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 1,400.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره اسپرتیج در کیش

🚗 اجاره اسپرتیج در کیش اتاق وسط

💵قیمت هر 24 ساعت: 1,800.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره توسان در کیش

🚗 اجاره توسان در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 1,900.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره کادیلاک در کیش

🚗 اجاره کادیلاک ATS در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 5,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره دوج چلنجر در کیش

🚗 اجاره دوج چارجر در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 4,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره اپتیما در کیش

🚗 اجاره اپتیما در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 1,900.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره ماشین سانتافه در کیش

🚗 اجاره خودرو سانتافه در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 2,200.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره ولستر درکیش

🚗 اجاره ولستر در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 1,400.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره فورد اج در کیش

🚗 اجاره ماشین فورد ایج در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 1,900.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 


🚗 اجاره تویوتا اولون در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 2,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 


🚗 اجاره شورولت مالیبو در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 2,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 


🚗 اجاره کرایسلر در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 5,000.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 20.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره سوناتا در کیش

🚗 اجاره ماشین سوناتا در کیش

💵قیمت هر 24 ساعت: 1,800.000 تومان

💰مبلغ ضمانت ماشین 10.000.000 تومان

📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره موتور در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

 

اجاره لیموزین در کیش

اجاره لیموزین در کیش
رزرو کنید:
07644458075 - 09128886065

 

اجاره ون در کیش


رزرو کنید:

07644458075 - 09128886065

اجاره ماشین در کیش

امروز جزیره کیش با داشتن جاذبه‌های گردشگری مختلف، مقصد مناسبی برای مسافران و گردشگران می باشد. با توجه به اینکه جزیره کیش یک منطقه آزاد تجاری به حساب می آید ، انواع خودروهای روز دنیا در آن موجود است و شما با سفر به این جزیره میتوانید خودروهای روز دنیا را اجاره کنید. یکی از مواردی که سفر به این جزیره را برای مسافران راحت تر و جذاب تر می کند، اجاره ماشین های لاکچری در کیش می باشد. از آن جایی که هزینه اجاره این خودرو ها بسیار مقرون به صرفه و مناسب است ، بنابراین به راحتی می توانید این ماشین‌ها را اجاره کنید و از گشت و گذار در جزیره کیش لذت ببرید.

 

اجاره ماشین در کیش
اجاره ماشین در کیش

 

اکثر مسافران با هدف تفریح و به منظور گذراندن اوقات فراغت ، به جزیره کیش سفر می کنند. با توجه به اینکه فاصله کیش به سایر نقاط کشور نسبتاً زیاد می باشد و سفر هوایی بهترین گزینه ممکن برای سفر به کیش به حساب می آید ، بنابراین مسافران زیادی در جزیره ، خودروی خود را به همراه ندارند. در این مواقع چاره کار این است که به فکر اجاره ماشین در کیش باشند ، تا بتوانید به وسیله یک ماشین لاکچری ، از جاهای دیدنی کیش بازدید کنید و به راحتی خریدهای خود را انجام بدهید. قطعاً اجاره کردن خودرو در کیش از لحاظ صرفه جویی در زمان و هزینه ، بسیار مقرون به صرفه تر از تاکسی و وسایل حمل و نقل دیگر می باشد. بنابراین پیشنهاد ما این است که با هزینه مناسب ، یک خودرو در جزیره اجاره کنید و از سفر خود لذت بیشتری ببرید. جزیره کیش با داشتن مکان های دیدنی و مراکز خرید ، به عنوان یک منطقه توریستی و همچنین منطقه آزاد تجاری ، مقصد مناسبی برای تفریح و خرید می باشد. در اختیار داشتن یک ماشین اجاره ای در این جزیره می تواند سفر را برای شما دلچسب کند و لذت سفر را دوچندان کند.

اجاره خودرو در کیش
اجاره خودرو در کیش

 

نکات مهم در هنگام اجاره خودرو در کیش

هنگامی که شما در جزیره کیش خودرو اجاره می کنید ، باید به چند نکته توجه داشته باشید ، تا به مشکل احتمالی برنخورید. در ادامه به چند مورد از این نکات مهم میپردازیم.

- خودروی اجاره شده در اختیار فرد اجاره کننده می باشد ، بنابراین او حق ندارد آن را به شخص دیگری واگذار کرده و یا اجاره بدهد. در صورتی که فرد اجاره کننده خودرو اجاره شده را به شخص دیگری واگذار کند ، مشکلات احتمالی به وجود آمده بر عهده شخص اجاره کننده می باشد.

- کشف حجاب در خودرو در جزیره کیش ممنوع می باشد ، در صورت عدم رعایت این مساله ، ممکن است جریمه سنگینی برای شما به همراه داشته باشد. بنابراین برای جلوگیری از جریمه شدن می بایست این مورد را رعایت کنید.

- نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع می باشد و در صورتی که مرتکب این عمل شوید ، با جریمه سنگین روبرو خواهید شد.

- ماشین اجاره شده را در زمان مشخص به شرکت تحویل بدهید ، تا مجبور نشوید هزینه تاخیر را بپردازید.

- در صورت بروز تصادفات احتمالی ، پرداخت خسارات و هزینه های تعمیر خودرو بر عهده فرد اجاره کننده می باشد.

 

مقررات رانندگی در جزیره کیش

در جزیره کیش قوانین و مقررات رانندگی ، مقداری سختگیرانه تر از سایر نقاط کشور می باشد. همه رانندگان و مسافران و شهروندان که در این جزیره رانندگی می کنند ، موظف هستند که این قوانین را رعایت کنند. در ادامه به تعدادی از قوانین مهم رانندگی در کیش اشاره می کنیم.

 

- پرتاب هرگونه زباله از شیشه خودرو در هنگام رانندگی ممنوع می باشد ، در صورتی که پلیس مشاهده نماید ، جریمه سنگینی برای آن لحاظ می کند.

 

- بوق زدن در هنگام رانندگی در همه نقاط کیش ممنوع می باشد. همچنین در هنگام رانندگی نباید دست یا بدن خود را از شیشه خودرو بیرون ببرید ، این مورد نیز شامل جریمه است.

- محدودیت سرعت مجاز در جزیره کیش باید رعایت شود و همچنین ظاهر ماشین باید همواره تمیز باشد و گرنه مشمول جریمه میشود.

 

- قوانین مربوط به حق تقدم باید رعایت شود و قبل از رسیدن به میدان ، می بایست توقف کامل کرده و پس از رعایت حق تقدم شروع به حرکت کنید.

 

- حداکثر سرعت رانندگی در محدوده شهری جزیره کیش ۶۰ کیلومتر بر ساعت ، در نواحی خارج از منطقه مسکونی ، ۸۰ کیلومتر بر ساعت می باشد.

 

- همه رانندگان باید لزوما در بین خطوط رانندگی کنند ، وگرنه ممکن است جریمه شوند. برای تغییر لاین نیز باید از ۱۰۰ متر قبل راهنما بزنید.

- حرکت دنده عقب ممنوع می باشد و در صورتی که پلیس یا دوربین آن را مشاهده کند ، جریمه سنگینی برای آن لحاظ می شود.

 

- چنانچه راننده ای در جزیره جریمه شود ، قبض جریمه را باید در جزیره کیش پرداخت کند.

 

- لایی کشیدن و کورس رفتن و انجام حرکات نمایشی و آکروباتیک ، به وسیله خودرو ممنوع می باشد و در صورت انجام دادن این حرکتها ، خودرو به مدت ۴۸ ساعت توقیف می شود.

 

اجاره ماشین کیش
اجاره ماشین کیش

 

اجاره ماشین در کیش، هر آنچه باید بدانید

امروزه با گسترش توریسم و پیشرفت روز افزون صنعت گردشگری در جزیره کیش همسو با گسترش این صنعت در دنیا خدمات ارائه شده به مسافرین نیز بروز و نظیر خدمات ارائه شده در دنیا شده است. لذا یکی از خدمات مورد استقبال در سرتاسر دنیا خدمات کرایه ماشین های لاکچری، لوکس و بینظیر است تا مسافرین عزیز این جزیره خاطره انگیز تجربه رانندگی با بروزترین و لوکس ترین خودرو های دنیا را داشته باشند.

مجموعه کیش 1 با در اختیار داشتن بروز ترین ماشین های دنیا نظیر لامبورگینی، پورشه، مازراتی، بنز و بی ام و لذت و تجربه لوکس ترین خودرو های دنیا را برای شما عزیزان به ارمغان می آورد.

برای مشاهده لیست ماشین های قابل رزرو و اجاره ماشین در کیش اینجا https://kish1.ir نمایید.

اجاره ماشین کیش
اجاره ماشین کیش

چرا در مسافرت اجاره کردن گزینه بهتری نسبت به داشتن ماشین است؟

ازدحام ترافیک جاده ای و آلودگی دو تا از سرسخت ترین و غیرقابل حل ترین چالش های حمل و نقل شهری مدرن هستند که روز به روز در حال افزایش است اجاره خودرو اغلب به عنوان روشی بهتر، هوشمندانه تر و سازگار با محیط زیست برای مالکیت خودرو در نظر گرفته می شود. از آنجایی که افراد بیشتری از مالکیت خودرو دست می کشند، بیشتر ترافیک وسایل نقلیه موجود و چالش های حمل و نقل مانند تراکم ترافیک، سطح آلودگی و غیره به شدت کاهش می یابد.

در سطح جهانی، نسل جوان به طور فزاینده ای از اقتصاد مالکیتی به یک اقتصاد «مشترک» دور می شود. در مورد ماشین ها هم همینطور است. متخصصان شهری به طور فزاینده‌ای ترجیح می‌دهند ماشین‌های اجاره‌ای را برانند و بار مالکیت ماشین را کنار می‌گذارند. نه فقط برای رانندگی در شهر، مردم برای تعطیلات آخر هفته و همچنین در بزرگراه اتومبیل کرایه می کنند. با توجه به این واقعیت که داشتن ماشین گران است و مسئولیت‌های زیادی را به همراه دارد اکثرا ترجیح می‌دهند زندگی بدون دغدغه ای را داشته باشند.

همانطور که همه می دانیم، مالکیت خودرو با مشکلاتی مانند عوارض، بیمه، نگهداری و کاهش ارزش سالانه همراه است و این معضلات در جزیره کیش که ارتباط تنها آبی دارد بیشتر خواهد بود. اینجاست که خدمات اجاره خودرو در کیش ارائه می شود. برای حرفه‌ای‌هایی که ترجیح می‌دهند روزانه به محل کار بروند و برگردند و کسانی که شغل سنگینی در سفر دارند، کاملا منطقی است که یک ماشین اجاره‌ای را استخدام کنند و رانندگی کنند تا اینکه پول کمی برای خرید ماشین صرف کنند. نه فقط ماشین های لوکس، مردم شروع به اجاره ماشین های معمولی برای رفت و آمد روزانه کرده اند.

اجاره ماشین در کیش
اجاره ماشین در کیش

4  دلیل اصلی برای اجاره ماشین در کیش

1. استهلاک ماشین خود را کاهش دهید

چه یک ماشین جدید داشته باشید و چه بخواهید مسافت کمی را بپیمایید، یا یک ماشین قدیمی دارید و سعی می کنید آن را سرپا نگه دارید، اجاره ماشین یک راه عالی برای صرفه جویی در فرسودگی وسیله نقلیه شما است. به‌جای اینکه خودروی خود را در بزرگراه برای سفرهای بین‌المللی ببرید، برای سفر بعدی جاده‌ای، ماشین کرایه کنید! شرکت‌ کیش1 خودروهای خود را با تعویض منظم روغن و ویژگی‌های ایمنی کاملاً کارکرده، خودروهای خود را در بهترین حالت نگه می‌دارند.

2. با ماشین راحت تر رانندگی کنید

وقتی صحبت از سفرهای جاده‌ای شد، شاید ماشین شما برای رانندگی طولانی مدت مناسب نباشد. شاید در این فصل تعطیلات به یک سفر جاده ای می روید و می خواهید همه اعضای خانواده خود را به کیش بیاورید، اما صندلی های ماشین شما پس از یک ساعت احساس بی حسی در شما ایجاد می کند. رانندگی طولانی بهترین زمان برای اجاره است! یک ماشین کرایه‌ای لوکس، چیزی که مانند صدای فرانک سیناترا روی ابریشم در بزرگراه‌ها می‌چرخد، انتخاب کنید. ماشینی با صندوق عقب بزرگ انتخاب کنید تا تمام چمدان شما یا اتاق سرنشین کافی برای شما و تمام خانواده شما در آن قرار گیرد. رنت ماشین در کیش و از شرکت کیش 1 می تواند حس خوب رانندگی را برای شما به ارمغان بیاورد

3. تست درایو واقعی

آیا به خرید ماشین جدید فکر کرده اید معاملات کرایه اتومبیل امتحان کردن را قبل از خرید مقرون به صرفه می کند و برخی از شرکت های کرایه اتومبیل حتی اتومبیل می فروشند. آن را در بزرگراه برای سفر بیرون ببرید، ببینید رانندگی در ترافیک ساعت شلوغ چه حسی دارد. اجاره ماشین ارزان در کیش را در کیش 1 تجربه کرده و سپس ماشین مورد نظر خود را برای خرید انتخاب نمایید.

4. ذخیره بنزین

با افزایش قیمت بنزین رانندگی از اقسا نقاط ایران به کیش و منتقل نمودن آن به جزیره بسیار هزینه بر خواهد بود لذا اجاره ماشین در جزیره کیش آن هم با نازلترین قیمت می تواند در هزینه سوخت نیز صرفه جویی کرده و منابع سوختی شما را ذخیره نماید.

دلایل زیاد دیگری وجود دارد که کرایه ماشین در کیش را منطقی جلوه دهد.   

اجاره خودرو در کیش
اجاره خودرو در کیش

اما برای رزرو و اجاره یک خودرو در کیش باید چه مدارکی ارائه دهید:

·         همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و گواهینامه الزامی است.

·         وجه ضمانت برای رنت ماشین در کیش

·         چک یا وجه ضمانت هنگام تحویل خودرو به شرکت، به مستاجر مسترد می‌گردد.

·         قیمت مذکور برای ۲۴ساعت از زمان تحویل خودرو می‌باشد. 

·         لطفا قبل از واریز وجه برای اجاره ماشین در کیش با شرکت تماس بگیرید.

 

 

 

نحوه رانندگی در کیش – قوانین رانندگی درکیش  

 

اولین نکته استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشین هاست

رعایت سرعت مجاز مطابق تابلوهای نصب شده در خیابان ها

امتناع از حرکات نمایشی کورس سبقت و سرعت غیر مجاز آلودگی صوتی و...

درخیابان های کیش دنده عقب گرفتن طولانی و دور زدن و بوق زدن ممنوع میباشد

درجزیره کیش همیشه معاینه فنی به همراه خود داشته باشید تا از ورود خودروشما جلوگیری نگردد

درخیابان های زیبای جزیره کیش آشغال ریختن شامل جریمه میشود

و حتی ممکنه  اتومبیل شما رو۴۸ساعت تا یک هفته  به پارکینگ منتقل کنن

درفضای سبزوپیست های دوچرخه سواری تردد نکنید

 برای گرفتن مجوز ورود ماشین به کیش باید خودروتون بیمه شخص ثالث داشته باشه

 در غیر این صورت از ورود ماشین به کیش جلو گیری میشه

قبل از خروج از جزیره خلافی خودرو خودتون رو حتما چک و پرداخت کنید

 تا موقع خروج وترخیص ماشین از بندرگاه به مشکل نخورید

قبوض خلافی صادر شده ماشین در کیش فقط توی کیش امکان پرداخت دارند

اگر ماشین رنت کردید حتما مدارک مربوط به اجاره خودرو همراهتون باشه

 تا اگر پلیس جلوی ماشینتون روگرفت ارائه کنید

کثیف بودن ماشین صحبت کردن در حین رانندگی بیرون بودن دست از شیشه

 سوار کردن مسافر بیش از ظرفیت خودرو در کیش شامل جریمه میشود

اکثرخیابان های کیش مجهز به دوربین های کنترل سرعت هستند

 

شرایط اجاره ماشین درکیش

 

داشتن گواهینامه که حداقل ۱ سال از صدور آن گذشته باشد

وجه نقد برای ضمانت ماشین که هنگام تحویل خودرو در جزیره کیش استرداد میگردد

و یاچک بانکی به مبلغ خودرو

لازم به ذکر است ۳۰۰هزارتومان بابت خلافی احتمالی خودرو رنت شده نزد شرکت میماند و بعداز ۱ماه درصورت نداشتن خلافی خودرو مستردد میگردد

قیمت ماشین ها بابت ۲۴ ساعت از زمان تحویل ماشین میباشد

هزینه بنزین درکیش مانند سرزمین اصلی لیتری هزارتومان میباشد

درصورت تصادف احتمالی تمامی هزینه تعمیر و نگه داری ماشین برعهده رزرو گیرنده میباشد وکرایه روزانه ٬ ناشی از تصادف خودروخسارت دیده دریافت میگردد

 

عکاسی در کیش

 

مناظر وجاذبه های کیش فضای مناسبی برای عکاسی فراهم کرده اند

اگرمیخواین تجربه عکاسی از غروب  زیبای خورشید رو از دست ندید سفر به کیش روفراموش نکنید

کشتی یونانی هتل ترنج و کلبه هور یکی از بهترین لوکیشن ها برای ثبت عکس های زیبا درکیش هستند

میتونید با رزرو یه ماشین بدون راننده خودتون دورتا دور جزیره رو بگردین واز رانندگی توی خیابون های زیبای این جزیره زیبا لذت ببرید وعکس های عالی بگیرید

 

سرقت ماشین درکیش

 

امنیت درکیش حرف اول  رو میزنه اینجا با خیال راحت میتونید خودروتون رو توی خیابون پارک کنید ونگران دزدیده شدن ماشینتون نباشین فقط برای احتیاط بیشتر وسائل قیمتی و مهمتون رو داخل ماشین نذارین و با خیال راحت به تفریح بپردازین

 

 

 

اجاره ماشین با راننده

 

 درجزیره کیش علاوه براینکه میتونید ماشین بدون راننده کرایه بکنید این امکان فراهم شده که در طول مدت اقامتتون به جای رفت و آمد باتاکسی  ماشین همراه با راننده رنت کنید  اینطوری هزینه های سفرتون تون هم کاهش پیدا میکنه و راحت تر هستین پس انتخاب یه ماشین با راننده یه گزینه مناسب برای سفر به این جزیره زیباست .

 

 

آیا متونیم خودرویی که رنت کردیم به سرزمین اصلی ببریم ؟

 

این امکان فقط برای مالکین و کسانی که در جزیره کیش اقامت دارند فراهم میباشد وتنها ماشین های با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی سی مجوز موقت دریافت میکنند ومتاسفانه این امکان برای مسافران محترم نیست .

 

 

شما این سوالات را درمورد اجاره ماشین در کیش از ما پرسیده اید

حداقل زمان اجاره ماشین در کیش به مدت ۲۴ ساعت است و اگر مسافر خودرو را در زمان کمتری برای مثال بعد از ۲۰ ساعت تحویل دهد همان مبلغ یک روز کامل را به شرکت اجاره ماشین باید پرداخت کند
بله محودیت مسافت رانندگی به میزان ۲۰۰ کیلومتر در هر ۲۴ ساعت برای شخصی که ماشین را رنت میکند در کیش وجود دارد
خیر قرارداد اجاره ماشین در کیش به نام شخص اجاره کننده نوشته میشود و حضور او لازم است
با استفاده از برنامه های مسیر یاب و گوگل مپ شما میتوانید بدون سوال از کسی به مسیریابی در جزیره بپردازید
بله امکان درخواست ماشین در کیش با باک پر وجود دارد
اگر خودرو در کیش بعد از اجاره جریمه شود مبلغ جریمه از مبلغ ضمانت کسر و مابقی به مسافر بازگردانده میشود
بله چند مدل مختلف ماشین ۷ نفره برای اچاره خودرو در کیش وجود دارد
در زمان سانحه رانندگی ابتدا با پلیس راهنمایی و رانندگی و درصورت نیاز با اورژانس و سپس با شرکت اجاره اتوموبیل در کیش تماس بگیرید
اجاره ماشین در کیش 1401 - اجاره ماشین کیش ۱۴۰۱ - اجاره خودرو 1401 - پیج اجاره ماشین در کیش
 
 
 
 

اجاره خودرو در کیش 

اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین کیشاجاره ماشین کیش-اجاره ماشین  در کیش-اجاره خودرو کیش-اجاره ماشین ارزان کیش-اجاره لامبورگینی در کیش-رنت ماشین کیش-اجاره اتوموبیل کیش-اجاره کامارو در کیش-اجاره موستانگ در کیش-اجاره ماشین کروک کیش-اجاره ماشین در کیش

دیدگاه‌ها  

+201 # حسین 1396-05-17 17:18
امکان اجاره ماشین در کیش به صورت ماهانه هم هست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+187 # Kish1.ir 1396-05-17 18:04
با سلام
بله امکان اجاره ماشین در کیش به صورت روزانه و ماهانه وجود دارد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+179 # امیر 1396-05-20 09:22
سلام
اجاره ماشین در کیش شرایط خاصی داره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+174 # اجاره ماشین کیش 1397-11-29 16:18
با سلام
شرایط اجاره در همین صفحه توضیح داده شده است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+187 # تارا 1396-05-20 09:25
اجاره ماشین در کیش واقعا لازم هست برای یک سفر راحت چند روزه ;-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+184 # مریم 1396-05-23 12:16
اجاره ماشین در کیش واقعا سفر رو آسون میکنه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+168 # امیر 1397-11-28 16:24
سلام ماشینی که اجاره کردیم رو میشه از جزیره خارج کرد ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+129 # میثم 1398-05-11 08:14
سلام
اجاره ماشین در کیش به شدت باعث کاهش هزینه ها و استفاده بهتر از تایم کوتاه سفر میشه
سپاس از خدمات خوبتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+123 # محمد رضا شریفی 1398-10-14 13:07
سلام
آیا امکان تحویل ماشین از شرکت اجاره خودرو در کیش در ساعت ۱۱ شب وجود دارد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+134 # پدرام محمودی 1398-10-14 13:16
سلام
اجاره ماشین ۷ نفره در کیش به چه صورت هست؟
و برای ضمانت چه مدارکی نیاز هست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+122 # سوگند 1398-10-14 13:16
اجاره لیموزین درکیش
و خدماتش برای اجاره چیست؟ ترانسفرها چندساعت هستند و پکیجهای لیموزین شامل چه چیزهایی میباشند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+142 # سوگند 1398-10-14 13:17
اجاره لیموزین در کیش به چه صورت هستند و ترانسفرها چندساعته هستند و پکیج لیموزین شامل چ چیزهایی میباشد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+143 # sahar tabaraie 1398-10-14 13:18
اجاره خودرو در کیش با عکس گواهینامه امکان پذبر است ؟با کارت ملی ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+105 # پريسا 1399-02-25 15:44
ماشين ها ضد عفوني ميشن ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+86 # shabnam 1400-07-19 19:39
سفر کوتاه‌تر از اونه که وقتت رو در انتظار تاکسی تلف کنی!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+81 # Sahra 1400-11-17 19:17
اجاره ماشین در کیش واقعا انتخاب خوبی بود :P
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+72 # Hamid azizi 1400-11-24 13:55
سلام
برای اجاره خودرو در کیش کدام ماشین برای خانواده ۷ نفره مناسب تر هست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+42 # Homa 1401-03-21 08:43
سایت kish1 ماشین هاشون از بقیه جدیدتر هست، رفتار بسیار عالی داشتن، برای اجاره ماشین در کیش من این رنت کار پیشنهاد میکنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+40 # شیرین 1401-03-21 08:46
فکر‌میکنم بهترین سایت اجاره خودرو در کیش بهترین و منظم ترین هست،ما برای بهار امسال ازشون ماشین اجاره کردیم،خودرو بسیار تمیز بود،بوی خوبی داخل کابین بود و رفتار پرسونلشون خیلی مودبانه بود،با تشکر از سایت محترم kish1.ir
:lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+36 # kiyamars 1401-04-16 11:41
از Kish1 برای اجاره خودرو در کیش ممنونم، خیلی سرویس دهی عالی بود ماشین بسیار تمیز بود و در فرودگاه کیش تحویل گرفتیم. Kish1 قبل از تحویل ماشین به مسافر یه کارواش کامل خودرو انجام میدن.بنظرم بهترین اجاره ماشین در کیش هستند.
:-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+39 # بهزاد 1401-04-18 13:17
سلام
من از شما موستانگ کروک گرفتم در کیش اگر امکانش هست همون ماشین رو میخوام دوباره رزرو کنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+22 # فرناز 1401-07-08 05:38
قیمت اجاره ماشین در کیش خیلی زیاد شده.قیمت های kish1.ir خوب هست اما نظرم هزینه سفر به کیش داره بیش از حد افزایش پیدا میکنه. اما خوب اولیت من اینه میام کیش حتما خودرو رنت کنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+22 # Arezo 1401-08-21 15:35
اولین بار بود که تصمیم به اجاره خودرو در کیش گرفتم، و آشنایی خاصی با رنت کار های جزیره نداشتم یکی از دوستان که قبلا از kish1.ir در کیش اجاره اتومبیل کرده بود شمارو بهم پیشنهاد دادن و سرویس دهی و خدمات فوق‌العاده تون باعث شدن مشتری دائم تون بشم.
با سپاس فراوان :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+13 # تابان 1401-09-12 20:30
اجاره ماشین در کیش خوبه اما کاش ماشین جدید بیاد و واردات باز شه بشه توی کیش ماشین جدید رنت کنیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # vahid 1401-10-01 12:54
باید واردات ماشین باز بشه تا احاره ماشین در کیش مثل گذشته جذاب و لذت بخش باشه.متاسفانه این که واردات خودرو در کیش باز نیست روی رنت ماشین هم تاثیر منفی داشته
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+10 # mina 1401-10-02 13:59
اجاره ماشین در کیش و قشم شرایط یکسانی داره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+7 # ماهان 1401-10-06 13:38
اجاره ماشین در کیش خیلی سفر آدمو راحت میکنه :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+9 # فراز 1401-10-06 16:29
توی دی و‌بهمن که هوا عالیه اجاره ماشین در کیش بیشتر میچسبه :P
فقط کاش قیمت ها روز به روز‌بالاتر نمیرفت
کیش هم داره میشه مسافرت لوکس
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # shahab 1401-10-08 06:09
اجاره ماشین در کیش فقط ماشین امریکایی اونم موستانگ کروک یا کامارو
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+6 # فروشگاه دفتران 1401-10-10 06:19
کاش زودتر با شما آشنا میشدم
برای اجاره خودرو در کیش حتما مزاحمتون میشم
واقعا قیمتاتون عالیه :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+7 # سنا 1401-10-10 18:07
برای اجاره ماشین در کیش سایتتون رو همیشه پیشنهاد میکنم
لیست ماشیناتون خیلی کامله
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+6 # مهیار 1401-10-12 00:21
مگه با رنت ماشین تو کیش به آرزوی رانندگی با ماشین خارجی برسیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+6 # milad 1401-10-13 06:38
برای اجاره خودرو در کیش دنبال آشنا میگشتم و به شما رسیدم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+8 # کریم زاده 1401-10-18 19:15
برای اجاره ماشین در کیش چه مدارکی لازمه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+6 # آزاده 1401-10-30 13:10
من برای اجاره خودرو در کیش ماشین اسپرتیج را انتخاب میکنم قیمت خوبی دارد و برای رانندگی در جزیره کیش بسیار مناسب هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # تارا 1402-10-30 21:14
اجاره ماشین در کیش برای سفر به جزیره کیش از نون شب واجب تره :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن