اجاره ماشین در کیش   07644458600 - 09128886065

اجاره موتور کیش

اجاره موتور وسپا در کیش

🛵اجاره موتور وسپا در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بارشارژ: ۳۰کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 600.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور سافاری در کیش
🛵اجاره موتور سافاری در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بارشارژ: ۳۰کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 550.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره X man در کیش 
🛵اجاره موتور XMAN در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بارشارژ: ۳۰کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 500.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور لاکی در کیش

🛵اجاره موتور لاکی در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 500.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور لیفان در کیش
🛵اجاره موتور لیفان در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 550.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور EST4 در کیش

🛵اجاره موتور EST4 در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 450.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور BLK در کیش

🛵اجاره موتور BLK در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 500.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور Soco Tc Brown در کیش
🛵اجاره موتور Soco Tc Brown در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 550.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور ET1 Gray در کیش

🛵اجاره موتور ET1 Gray در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 450.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور Mad Truck در کیش

🛵اجاره موتور Mad Truck در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 550.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور ET1 در کیش
🛵اجاره موتور ET1 در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 1.050.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور SOCO TC در کیش

🛵اجاره موتور SOCO TC در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 550.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور Itango در کیش

🛵اجاره موتور Itango در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 550.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور 1958 در کیش
🛵اجاره موتور 1958 در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 900.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور ES6 ORG در کیش

🛵اجاره موتور ES6 ORG در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 500.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور ES5 Yellow در کیش

🛵اجاره موتور ES5 Yellow در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 500.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور CUX-Ducati در کیش
🛵اجاره موتور CUX-Ducati در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 550.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور Super Soco TC max در کیش

🛵اجاره موتور Super Soco TC max در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 1.000.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور ST-P در کیش

🛵اجاره موتور ST-P در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 1.000.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور RL در کیش
🛵اجاره موتور RL در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 550.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور EST2 در کیش

🛵اجاره موتور EST2 در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 500.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور ES1 در کیش

🛵اجاره موتور ES1 در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 500.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور CUx در کیش
🛵اجاره موتور CUx در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 500.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور ES5 در کیش

🛵اجاره موتور ES5 در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 500.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور ST-P در کیش

🛵اجاره موتور ST-P در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 1.000.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور RL در کیش
🛵اجاره موتور RL در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 550.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

اجاره موتور EST2 در کیش

🛵اجاره موتور EST2 در کیش
⚡زمان پیمایش موتور با ۱ بار شارژ: ۳۰ کیلومتر
💰قیمت 24 ساعت: 500.000 تومان
📱رزرو: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنیداجاره ماشین در کیش

اجاره قایق در کیششرایط اجاره

 

 

 

 

اجاره موتور برقی در کیش

 

 

اجاره‌ موتور در کیش

برای گشت و گذار در طول جزیره‌ زیبای کیش، استفاده از هر وسیله‌ نقلیه‌ای شیرینی خاص خود را دارد. اگر دلتان می‌خواهد علاوه بر انواع خدمات حمل نقل از سایر وسایل نقلیه نیز استفاده کنید، ما این امکان را هم برای شما فراهم آورده ایم. شاید یکی از حالب ترین تجربه ها اجاره موتور در کیش باشد. استفاده از وسایل نقلیه‌ سواری مثل موتور برقی و دوچرخه ‌میتواند برای افرادی باشد که قرار است تعطیلات یا اوقات خوش خود را در جزیره‌ کیش سپری کنند.

قیمت موتور کیش
قیمت موتور کیش

 

شما می‌توانید با استفاده از خدمات اجاره‌ موتور برقی در کیش، انواع موتورهای برقی را ببینید و یکی از انواع آن را برای مدت اقامت خود در جزیره رزرو کنید. همچنین اگر اهل دوچرخه‌سواری هستید و مایلید صبح‌هایتان را با دوچرخه‌سواری در جزیره آغاز کنید، کیش ۱ برای این نیاز شما نیز، خدمات قابل توجهی تدارک دیده است. اجاره‌ دوچرخه برقی در کیش و بااستفاده از خدمات کیش‌ یک درست مانند اجاره‌ ماشین در کیش قابل انجام است و به‌سادگی می‌توانید در روزهای اقامتتان صاحب یک دوچرخه‌ زیبا شوید.

بسیاری از کسانی که به جزیره‌ی کیش می‌آیند یکی از لذت‌بخش‌ترین بخش‌های سفرشان را دوچرخه‌سواری در جزیره زیر آفتاب طلایی خلیج فارس می‌دانند.

اجاره موتور شارژی در کیش

 از تفریحاتی که طرفداران بسیاری دارد بدون شک اجاره موتور در کیش است. جزیره بسیار زیبای کیش با برخورداری از مسیر اختصاصی دوچرخه و موتور اختصاصی، امکان موتور سواری و دوچرخه به صورت کاملا امن را فراهم کرده است. اجاره موتور برقی در کیش می‌تواند تجربه‌ای تازه و هیجان‌انگیز برای مسافران باشد.

اجاره موتور در کیش
اجاره موتور در کیش

 

 از جمله مزایای این موتورها می‌توان به این نکته اشاره کرد که این وسیله‌های نقلیه برقی هستند و در نتیجه باعث آلودگی هوا و آلودگی صوتی نمی‌شوند. همچنین شتاب زیادی ندارند و در نتیجه رانندگی با این موتورها کم خطر است. همچنین در صورتی که تجربه قبلی از موتور سواری ندارید می‌توانید نوع سه چرخه آن را امتحان کنید که نسبت به انواع دیگر بسیار ساده‌تر است. در کل رانندگی با این نوع موتورها بسیار آسان است زیرا کنترل آنها تنها نیاز به گاز و ترمز دارد. البته قبل از تحویل موتور به گردشگران عزیز مربیان مجموعه کیش یک آموزش‌های لازم را به آنها ارائه می‌دهند.

لازم به ذکر است که اجاره موتور در کیش شرایط خاصی دارد. از جمله این شرایط باید به داشتن حداقل 15 سال سن، پوشیدن کلاه ایمنی، ارائه کارت شناسایی معتبر و رانندگی در مسیرهای مخصوص اشاره کرد. موتور سواری برای خانم‌ها هیچ گونه منعی ندارد و بانوان نیز می‌توانند از این تجربه بهره‌مند شوند. در صورت تمایل به اجاره موتور در کیش می‌توانید به سایت کیش یک مراجعه فرمایید. در کیش یک شما می‌توانید در بین موتورهای متنوع با توجه به بودجه و سلیقه خود یک مدل را انتخاب کنید.

 

اجاره موتور برقی در کیش
ٖاجاره موتور برقی در کیش

 

اجاره موتور برقی در کیش

تنوع بسیار بالای تفریحات در جزیره زیبای کیش سلیقه همه مخاطبان را با هر بودجه‌ای راضی می‌کند. چنان‌که یاد شد گشت و گذار در جزیره خود یکی از جاذبه‌های این مکان به شمار می‌آید؛ موتورسواری نیز یکی از این تفریحات است.  مطابق با قوانین، از سال 1383 ورود هر نوع موتور سیکلت بنزینی به کیش ممنوع و مشمول توقیف و پرداخت جریمه شد و تمام موتورها با موتور برقی یا موتور شارژی جایگزین شدند.  

اجاره موتور کیش
اجاره موتور کیش

موتورهای برقی از رایج‌ترین وسایل نقلیه کم هزینه در کیش هستند. این موتورها  را اصطلاحا اسکوتر می‌گویند که با برق شارژ شده و با شارژ کامل پیمایش 110 کیلومتر و یک ساعت گشت کامل را پشتیبانی می‌کنند. موتورهای اسکوتر در دونوع تک‌نفره و دو نفره موجود بوده و شرایط استفاده از آنها داشتن  دست‌کم 15 سال سن، استفاده از کلاه ایمنی و حرکت در مسیرهای مخصوص دوچرخه‌سواری می‌باشد. دو مزیت بزرگ این موتورها برقی بودن و بی‌صدا بودن آنها می‌باشد که تأثیر بسیاری در کاهش میزان آلودگی هوا و آلودگی صوتی محیط دارند.  سرعت این موتورها نیز چندان بالا نیست و شتاب زیادی ندارند؛ بنابراین در کاهش آمار تصادفات هم نقش دارند.

اجاره موتور سنگین در کیش

از آنجایی که موتور بنزینی در کیش ممنوع است، در نتیجه موتور سنگین هم در کیش وجود ندارد، و برای خرید یا اجاره موتور در کیش تنها موتور های برقی یا همان موتور های شارژی و اسکوتر و دوچرخه برقی موجود است.

  

اجاره موتور سنگین در کیش
اجاره موتور سنگین در کیش

سخن آخر

مسافرت به جزیره زیبای کیش، به روحتان انرژی تازه‌ای می‌بخشد و عشق و صمیمیت را میان شما و عزیزانتان بیشتر می‌کند.داشتن یک سفر کوتاه چند روزه به حزیره کیش اگر به‌خوبی هماهنگ شود، تأثیر عمیقی بر شما و عزیزانتان می‌گذارد که تا مدتها از آن به نیکی یاد خواهید کرد. وب سایت کیش یک در تمامی لحظات شگفت‌انگیز سفرتان تا انتها همراه شماست. برای اجاره موتور در کیش، اجاره موتور شارژی در کیش و اجاره موتور برقی در کیش با نازل‌ترین قیمت، تنها کافی است با شماره های سایت تماس بگیرید و با خیالی آسوده از باهم بودنتان لذت ببرید. سفری خوش و به‌یادماندنی را برایتان آرزومندیم.

تلاش شد تا به معرفی تفریحی جدید که می‌تواند لحظات زیبا و به یاد ماندنی را برای مسافران به ارمغان بیاورد پرداختیم. این تفریح شامل اجاره موتور در کیش بود. استفاده از هر کدام از وسایل نقلیه حتما لذت منحصر به فردی دارد. در صورتی که در سفر خود به کیش قصد اجاره موتور شارژی در کیش را دارید می‌توانید به سایت کیش یک مراجعه فرمایید. 

 

موتور وسپا

⭐⭐⭐⭐⭐

موتور لاکی

⭐⭐⭐⭐

موتور سافاری

⭐⭐⭐

موتور سه چرخه

⭐⭐

موتور ninebot

 

دیدگاه‌ها  

+23 # کامیار 1401-10-01 12:59
اینه اجاره موتور در کیش به خدمات اجاره اضافه شده خیلی خوبه. برای کاهش هزینه سفر به کیش وقتی تنها یا ۲ نفری سفر میکنید اجاره موتور برقی در کیش باعث صرفه جویی تو هزینه های سفر میشود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+26 # میلاد 1401-10-02 14:02
اجاره موتور در کیش خیلی عالیه هم برای تفریح به نظرم خوبه هم اگر وسیله نقلیه ارزون بخوای ;-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+23 # ماهان 1401-10-06 13:34
سلام
شرایط اجاره موتور های مختلف در کیش یکسانه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+22 # دانیال 1401-10-08 06:03
اجاره موتور در کیش یعنی یک وسیله حمل و نقل راحت و ارزان :D
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+21 # بابایی 1401-10-10 06:30
واقعا اجاره موتور در کیش یک ایده بسیار عالی هست و میتونی در هوای پاک از موتور سواری در شهر زیبای کیش لذت ببرید
با تشکر از شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+18 # sara 1401-10-12 03:23
برای اجاره موتور در کیش، موتور برقی سافاری بیشتر از بقیه شارژ نگه میداره بنظر من اون بهترین انتخاب برای کرایه در کیش هست و برای استفاده ۲ نفر خیلی راحت تر از بقیه موتورهاست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+17 # فاطمه 1401-10-18 06:00
هیچ موتوری به زیبایی وسپا در کیش نیست بنظرم از همه مناسب تر هست برای اجاره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+13 # محمد 1401-10-24 07:13
اجاره موتور در جزیره کیش خیلی به صرفه تر از اجاره ماشین هست، خیلی ارزان تر در میاد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+15 # تارا 1401-10-28 14:10
از بین موتور های برقی در کیش برای اجاره موتور سافاری رو بیشتر میپسندم اما یکم سنگین هست و این کنترلش را برای یک خانم سخت میکنه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+17 # آزاده 1401-10-30 13:06
موتور فقط سافاری،اگر برای اجاره موتور در کیش موتور برقی قوی با شارژ بالا لازم دارید سافاری بردارید، برای ۲ نفر هم مناسب هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+11 # محمد 1401-11-14 13:53
خیلی خدمات خوبی ازشون کرفتم،من به عنوان بهترین سایت اجاره موتور در کیش قبولشون دارم،موتور هم کاملا نو بود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+12 # تارا 1401-11-18 13:16
من چند بار برای اجاره موتور در کیش از شرکت شما کمک گرفتم. موتورها خیلی تمیز و نو بودن خیلی ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+11 # حمید 1402-01-28 05:46
الان اجاره موتور در کیش تا زمانی که هوا گرم نشده مناسب هست،اگر هوا گرم شه خیلی مناسب کرایه کردن نیست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+6 # amir 1402-10-09 07:50
سلام من از شما در جزیره ی کیش م،تور اجاره کردم خیلی مننونم بابتع خدمات عالیتون دوست عزیز
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # taumaz 1402-10-09 07:53
سلام دوستان بنظرم موتور های لیتیومی خیلی عالی هستند بهتون پیشنهاد میکنم توی جزیره ی کیش موتور لیتومی تهیه کنید ممنون از خدمات خوبتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # تارا 1402-10-30 21:16
بهترین موتور برای اجاره در کیش موتور برقی وسپا و موتور شارژی سافاری هست. بنظرم این موتورها را کرایه کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن